Gmina Łukta Gmina Ostróda Gmina Morąg Gmina Miłakowo Gmina Jonkowo Gmina Świątki Gmina Grunwald Gmina Dąbrówno
Florczaki Łukta Ostróda - Kraplewo Morąg Pałac Dohnów Gietrzwałd Jonkowo Miłakowo Włodowo Światki

Aktualne nabory

22.10.2018 r. godz. 13.46

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 11/2018

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

 

I. Termin składania wniosków:

 

Wnioski o zamiarze realizacji operacji własnej należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 22.10.2018 r. do 21.11.2018 r., ostatniego dnia naboru tj. 21.11.2018 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których formularze wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Formularz zamiaru realizacji operacji własnej należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • 100% LGD jako wnioskodawca operacji własnej

 

IV. Zakres tematyczny operacji własnej (zadania realizowane w ramach operacji własnej).

Pomoc jest przyznawana w zakresie: Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

 

V. Cele i wskaźniki operacji własnej:

Cel ogólny: Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.

Wskaźniki produktu: 1) Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.

2) Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.

 

VI. Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Zorganizowanie IV Smakowitego Produktu Lokalnego wraz z wydaniem albumu kulinarnego,
 • Zorganizowanie jednodniowego wyprawy Nordic Walking wraz z poczęstunkiem,
 • Promocja lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych poprzez zakup i rozdystrybuowanie gadżetów.

 

VII. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

-  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 

 

VIII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 

IX. Limit dostępnych środków w naborze 50 000,00 złotych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi 50 000,00 zł.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 50 000,00 zł.

 

X.   Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja operacji własnej: od dnia podpisania umowy o realizacji operacji własnej do 15 grudnia 2019 roku.

 

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

XII. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania formularza o zamiarze realizacji operacji własnej udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 do 21 listopada 2018 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

22.10.2018 r. godz. 13.04

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 10/2018

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantów:

 

Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 05.11.2018 r. do 23.11.2018 r., ostatniego dnia naboru tj. 23.11.2018 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Grantobiorcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • 63,63% kosztów kwalifikowanych - w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych - w przypadku pozostałych podmiotów;

 

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego).

Pomoc jest przyznawana w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

 

V. Cele i wskaźniki projektu grantowego:

Cel ogólny: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

-  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 

 

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 

VIII. Limit dostępnych środków w naborze – 250 000,00 złotych.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu.

Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł.

Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

 

IX.   Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 15 grudnia 2019 roku.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, umowa o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 do 21 listopada 2018r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

13.11.2017 r. , godz. 8.41

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NR 9/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantów:
Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 27.11.2017 r. do 20.12.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 20.12.2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Grantobiorcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:
Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego).
Pomoc jest przyznawana w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

V. Cele i wskaźniki projektu grantowego:

Cel ogólny: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania.

wskaźnik produktu – liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Wskaźnik rezultatu – wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z poźn. zm.); pobierz

-  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Grant, aby mógł otrzymać dofinansowanie musi pozytywnie przejść procedurę oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem.
 • Grant, aby mógł otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o powierzenie grantu; pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu; pobierz
 • Sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu); pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta wyboru i oceny grantobiorców; pobierz
 • Karta oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli. pobierz

VIII. Limit dostępnych środków w naborze 250 000,00 złotych.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu.

Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł.

Limit na jednego grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

IX. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 15 grudnia 2018 roku.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, umowa o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 15.00 do 18 grudnia 2017 r.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel./fax (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827 lub e-mail: leader@frrl.org.pl

ogłoszenie o naborze 9 2017

—————————————————————————————————————————-

 

Aktualne nabory

17.08.2017 r., godz. 14.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 5/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • 50 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 80 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 100 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

- Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020 - pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium
  1, 4, 9 oraz 14.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 •  Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 •  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 •  Biznesplan; pobierz
 •  Biznesplan – tabele pomocnicze; pobierz
 •  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu; pobierz
 •  Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 •  Załącznik wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 •  Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze590 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 5 2017

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

                                                                                                                                                                                                          17.08.2017 r., godz. 14.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NR 6/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych).

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:

- rozwijanie działalności gospodarczej,

- tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

- Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9 i 16.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 • Biznesplan; pobierz
 • Biznesplan- tabele pomocnicze; pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu; pobierz
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstw; pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa; pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Narzędzia pomocnicze: Wyliczenie momentu bazowego; pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze 1 050 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 6 2017

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18.08.2017 r., godz. 9.10

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 7/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

 Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych);
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

- Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020;) pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze 1 098 041,28 złotych, w tym dla:

- jednostek samorządu terytorialnego 750 000,00 złotych

- pozostałych podmiotów 348 041,28 złotych

W przypadku niewykorzystania limitu przez jst pozostałe środki mogą być wykorzystane przez inne podmioty.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 7 2017

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

18.08.2017 r., godz. 9.15

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 8/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych);
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

 IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

- Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

-  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze 200 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 8 2017

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Nabory nieaktualne

6 października 2016 r., godz. 8.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NR 1/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • 50 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 80 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 100 000 zł w postaci „premii” - w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 36 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10 oraz 14.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze  – 500 000,00 złotych.

  VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

 Dodatkowe dokumenty:

ogłoszenie o naborze 1 2016

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki 

Biznesplan informacje pomocnicze

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

 

6 października 2016 r., godz. 9.00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 2/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • Do 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 36 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10 oraz 16.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze  – 2 000 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Dodatkowe dokumenty:

ogłoszenie o naborze 2 2016

Zasady_wypelniania_oswiadczenia_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

Oswiadczenie_o_wielkosci_przedsiebiorstwa

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki 

Biznasplan – informacje pomocnicze

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

6 października 2016 r., godz. 9.15

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 3/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborzej – 2 300 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

 Dodatkowe dokumenty :

ogłoszenie o naborze 3 2016

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki 

 

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

6 października 2016 r., godz. 9.30

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 4/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze  – 300 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

Dodatkowe dokumenty:

ogłoszenie o naborze 4 2016

Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki 

 • Facebook
 • Twitter
 • NK
 • Wykop
 • Gadu-Gadu
 • Blogger
 • MySpace
 • RSS

Zobacz także

Zakresy wsparcia

Zakresy wsparcia

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych

piątek, 30 Wrzesień, 2016
Wyniki konkursów

Wyniki konkursów

Łukta 18.12.2018 r. Dnia 10 grudnia 2018 r. Rada Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki oceniła wnioski

poniedziałek, 12 Grudzień, 2016

Ta strona wykorzystuje pliki cookies m.in. do celów statystycznych. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, wyłącz obsługę cookies w ustawieniach swojej przeglądarki.

Zaakceptuj cookies Więcej informacji