Wyszukaj na stronie
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Listy rankingowe i procedura odwoławcza

Strona główna » Aktualności » Listy rankingowe i procedura odwoławcza

W zakładce konkursy – wyniki konkursów zamieszczone zostały listy rankingowe konkursów nr 5/2017,   6/2017,   7/2017,  8/2017

W zakładce do „Pobrania”  w dokumencie „Procedura wyboru i oceny operacji w ramach LSR oraz operacji własnych LGD” znajduje się procedura odwoławcza.

Podmiotowi ubiegającemu się o wsparcie przysługuje prawo wniesienia protestu w terminie 7 dni od dnia doręczenia  informacji przez LGD zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy RLKS, art. 53 ust. 2 i 3 ustawy PS1 w zw. z art. 22 ust. 8 ustawy RLKS oraz art. 21 ust. 4 ustawy RLKS. Protest należy złożyć w formie pisemnej do Zarządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania  Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

Protest przysługuje wnioskodawcom jeśli operacja, o której wsparcie ubiega się wnioskodawca:

a)      została negatywnie oceniona pod względem zgodności z LSR albo

b)      nie uzyskała minimalnej liczby punktów w ramach kryteriów wyboru operacji (czyli nie została wybrana przez LGD) albo

c)      została wybrana ale nie mieści się w limicie środków wskazanym w ogłoszeniu o naborze wniosków,

d)      protest także przysługuje od ustalenia przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana.

Protest jest wnoszony w formie pisemnej i zawiera:

1)      oznaczenie zarządu województwa właściwego do rozpatrzenia protestu;

2)      oznaczenie wnioskodawcy;

3)      numer WoPP;

4)      wskazanie kryteriów wyboru operacji, z których oceną wnioskodawca się nie zgadza oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

5)      wskazanie zarzutów o charakterze proceduralnym w zakresie przeprowadzonej oceny, jeżeli zdaniem wnioskodawcy, naruszenia takie miały miejsce, wraz z uzasadnieniem;

6)      podpis wnioskodawcy, lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania, z załączeniem oryginału lub kopii dokumentu poświadczającego umocowanie takiej osoby do reprezentowania wnioskodawcy.

7)      Ponadto (jeśli dotyczy):

8)      wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z negatywną oceną zgodności operacji z LSR oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy;

9)      wskazanie, w jakim zakresie wnioskodawca nie zgadza się z ustaleniem przez LGD kwoty wsparcia niższej niż wnioskowana oraz uzasadnienie stanowiska wnioskodawcy.

Pełna procedura odwoławcza w zamieszczonym dokumencie poniżej.

Procedury odwoławcze

 

 


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę