pldeukru  
 
Inicjatywa Leader i Pilotażowy Program Leader+
Leader + YES! - we know how! - schema I
Członkowie LGD
• Region Łukta Development Foundation
• Local Tourist Organization "The land of Undiscovered Mysteries"
• Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "Sasinia"
• Stowarzyszenie Milośników Wzgórz Dylewskich
• Gminny Ludowy Klub Sportowy "WARMIAK" w Łukcie
• Ochotnicza Straż Pożarna w Łukcie
• Commune Łukta
• Commune Morąg
• Ostróda Commune
• Grunwald Commune
Partnerzy LGD
  pldeukru

Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "Sasinia"

Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "Sasinia" powstało w 2000 roku. Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym nastąpiła w 2001 roku. Wycieczka kulturopoznawcza Dwory i pałace okolic Ostródy - kościół w Rychnowie (2003)Stowarzyszenie zrzesza ponad czterdzieści osób, które działają w sferze szeroko rozumianej kultury lokalnej, dziedzictwa kulturowego oraz aktywizacji obywatelskiej i społecznej. Główne cele stowarzyszenia to:
 1. Działanie na rzecz rozwoju kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji.
 2. Upowszechnianie wiedzy historycznej, w szczególności o Ostródzie i powiecie ostródzkim.
 3. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 4. Działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między narodami i społeczeństwami.
 5. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 6. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez wszechstronne działanie na rzecz organizacji pozarządowych.
 7. Wspieranie społecznej aktywności obywateli, w tym między innymi takich grup społecznych jak osoby niepełnosprawne, seniorzy, bezdomni, bezrobotni, dzieci, kobiety oraz inne grupy społeczne wymagające wsparcia.
 8. Działanie na rzecz swobodnego dostępu do informacji, niezbędnej dla rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 9. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz dziedzictwa przyrodniczego.
Dotychczasowa działalność Stowarzyszenia to:
Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "Sasinia" od 2001 roku aktywnie uczestniczy w umacnianiu ruchu organizacji pozarządowych na rzecz podnoszenia standardów oraz współpracy z organizacjami krajów sąsiednich. W październiku 2001 aktywnie uczestniczyliśmy w międzynarodowej konferencji "Łączy nas demokracja" organizowanej przez Elbląskie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarządowych poświęconej współpracy między organizacjami Polski, Litwy i Rosji.
Projekt Mazurska Wieża Babel - spotkanie z Anną Bikont (2002)Uczestniczyliśmy w konferencji na temat podejmowania współpracy w gminie między 3 sektorami - władze lokalne, lokalny biznes oraz organizacje pozarządowe - "Trójstronna Współpraca w Gminie" zorganizowanej przez Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie w grudniu 2001 roku w Pasymiu. W marcu 2003 r. przedstawiciele stowarzyszenia wzięli udział w wyjeździe dotyczącym zapoznania się z sytuacją rosyjskich organizacji i poszukiwania partnerów do współpracy. Wyjazd został zorganizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji z Warszawy oraz Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej w Olsztynie w ramach programu "Przemiany w Regionie" (RITA).
W 2002 r. wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie ogłoszonym przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce pod nazwą "Dialog dla Przyszłości", którego celem było budowanie tolerancji i zrozumienia dla innych narodów i kultur a także osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu zrealizowany został projekt "Mazurska Wieża Babel". Szczegóły na stronie www.ostrodaonline.pl/mwb.

Jednym z ważniejszych działań zrealizowanych przez Stowarzyszenie było upamiętnienie V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej i jej dowódcy Zygmunta Szendzielarza ps. "Łupaszka" poprzez umieszczenie w Ostródzkim kościele pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny tablicy pamiątkowej o treści:
Tablica pamiątkowa dla V Wileńskiej Brygady Armii Krajowej w kościele NPNMP w Ostródzie (2003)ŻOŁNIERZOM V WILEŃSKIEJ BRYGADY AK, WALCZĄCYM OD 1943 DO 1947 ROKU O WOLNĄ POLSKĘ I ICH DOWÓDCY MJR ZYGMUNTOWI SZENDZIELARZOWI PS. "ŁUPASZKA", A TAKŻE DZIAŁAJĄCYM ZBROJNIE NA TERENIE POWIATU OSTRÓDZKIEGO OD KWIETNIA DO LISTOPADA 1946 ROKU ODDZIAŁOM PPOR. HENRYKA WIELICZKI "LUFY" I PPOR. LEONA SMOLEŃSKIEGO "ZEUSA".
WDZIĘCZNI RODACY
Działalność Brygady zasługuje na upamiętnienie właśnie w Ostródzie, ponieważ dwa szwadrony pod dowództwem ppor. Henryka Wieliczki ps. "Lufa" i ppor. Leona Smoleńskiego ps. "Zeus" prowadziły intensywną działalność na tym terenie od czerwca do listopada 1946 r. Odsłonięcie tablicy odbyło się 4 maja 2003 r. Na uroczystość przybyli między innymi żołnierze służący niegdyś w V Brygadzie: sanitariuszka Janina Smoleńska ps. "Jachna" (żona śp. Leona Smoleńskiego), por. Zygmunt Błażejewicz ps. "Zygmunt" (dowódca 1 szwadronu V Brygady) oraz sierż. Józef Bandzo ps. "Jastrząb".

Stowarzyszenie w 2003 roku wspólnie z Warmińsko-Mazurskim Stowarzyszeniem Ludzi Niepełnosprawnych ALFA zrealizowało projekt Bez Barier finansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn, którego celem jest między innymi propagowanie i urzeczywistnianie zasady przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, pochodzenie narodowe i etniczne.
Spotkanie z przedstawicielami KreisgemeinschaftStowarzyszenie od lipca 2003 r., wspólnie z Kreisgemeinschaft Osterode Ostrpreussen, realizuje projekt "Wspólne Dziedzictwo" w ramach Programu "Partnerstwo Miast i Obywateli" Fundacji Stefana Batorego, którego celem jest partnerska współpraca dawnych i obecnych mieszkańców Ostródy, budowanie więzów przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Ostródy i Osterode am Harz a także poznawanie kultury i historii obu narodów. (www.dziedzictwo.ostrodaonline.pl)
We wrześniu 2003 roku stowarzyszenie rozpoczęło wydawanie internetowego kwartalnika społeczno-kulturalno-historycznego pod nazwą "PROWINCJA". (www.prowincja.ostrodaonline.pl)
Od stycznia do września 2004 r. wspólnie ze Wspólnotą Kultury Polskiej w Gusiewie i Fundacją "Sozidanie" z Ozierska realizowaliśmy projekt Krok po kroku do współpracy - sąsiedzkie spotkania Ostróda-Gusiew-Oziersk dotowany przez Polsko - Amerykańską Fundację Wolności w ramach programu RITA III zarządzanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Projekt miał za zadanie rozszerzenie współpracy między organizacjami pozarządowymi z Powiatu Ostródzkiego i Rejonów Gusiew i Oziersk.
Od lipca 2004 do czerwca 2005 r. realizowaliśmy projekt "Pamięć i teraźniejszość" wspólnie z Kreisgemeinschaft Osterode Ostpreussen z Osterode am Harz w Niemczech" w ramach programu "Partnerstwo miast i obywateli" dotowanego przez Fundację im. Stefana Batorego.
Wizyta w Konsulacie RP w Kaliningradzie w ramach projektu Kolejny krok do współpracy (2005)Od grudnia 2004 do kwietnia 2005 realizowaliśmy projekt Kolejny krok do współpracy wspólnie ze Wspólnotą Kultury Polskiej w Gusiewie. W ramach projektu Kolejny krok do współpracy polskie organizacje działające w określonych sferach nawiązały lub zacieśniły współpracę z podmiotami działającymi za granicą w pokrewnych dziedzinach. Wymiana doświadczeń w konkretnych obszarach działań przyniosła korzyści obu współpracującym stronom. W trakcie wizyt studyjnych i warsztatów uczestnicy zapoznali się z rolą organizacji pozarządowych w organizowaniu Wizyta delegacji rosyjskiej w powiecie ostródzkim w ramach projektu Krok po kroku do współpracy - sąsiedzkie spotkania Ostróda-Gusiew-Oziersk - (2004)życia obywatelskiego, gospodarczego i kulturalnego małych społeczności. Głównym elementem projektu były dwie wizyty 15 przedstawicieli organizacji zainteresowanych współpracą transgraniczną z obu krajów, podczas których przeprowadzone zostały warsztaty i szkolenia dla 30 osób (wspólne dla strony polskiej i rosyjskiej).
Od września do grudnia 2005 r. realizowaliśmy projekt dotowany przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie pod nazwą SPOTKANIA Z HISTORIĄ BLISKĄ. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowaliśmy 10 odczytów o historii lokalnej. Innowacyjność projektu polegała na tym, że prezentacje historyczne odbywały się w poszczególnych gminach powiatu. Do tej pory tego typu przedsięwzięcia miały miejsce tylko w Ostródzie i Morągu. Nasz projekt zakładał dotarcie do szerszego grona odbiorców poprzez organizację wykładów w gminach powiatu ostródzkiego. Wykłady wzbogacone zostały prezentacjami multimedialnymi, które spowodowały że były one ciekawsze dla słuchaczy.

Obecnie realizujemy projekt Historia uczy pokoju oraz projekt Spotkania Przyjaciół. Głównym elementem projektu Historia uczy pokoju będą dwie 4 dniowe wizyty studyjne uczestników w Powiecie Ostródzkim i Rejonach Gusiew, Oziersk, Czerniachowsk, Niestierow. Podczas tych wizyt odbędzie się 6 wycieczek, podczas których uczestnicy projektu zwiedzą miejsca związane z pobytem Napoleona w obu regionach oraz bitwami, które odbyły się w 1914 roku podczas I Wojny Światowej oraz podczas II Wojny Światowej. Podczas wycieczek uczestnicy zajmą się dokumentacją fotograficzną i opisową miejsc, które zwiedzą. W czasie pobytów delegacji przeprowadzone zostaną 2 warsztaty na temat popularyzacji historii i kultury lokalnej. W trakcie tych warsztatów, zostaną opracowane 4 konspekty lekcji na temat historii lokalnej.
Celem projektu Spotkania Przyjaciół jest partnerska współpraca oraz budowanie więzów przyjaźni pomiędzy mieszkańcami Ostródy i Osterode am Harz. Poprzez wspólne integracyjne działania zamierzamy budować porozumienia między ludźmi, chcemy razem tworzyć i wzajemnie się od siebie uczyć, poznawać kulturę i historię obu narodów. Chcemy podzielić się naszymi doświadczeniami w zakresie zagranicznej współpracy z innymi organizacjami z terenu powiatu ostródzkiego, ułatwić nawiązanie współpracy z partnerami z Niemiec.


 Kontakt: 
Ostródzkie Stowarzyszenie Kulturowe "Sasinia"
ul. Kościuszki 10/1
14-100 Ostróda
Ryszard Bogucki - Prezes
0 505 259 749
e-mail: rb@ostrodaonline.pl
http://www.sasinia.ostrodaonline.plZwiązek Stowarzyszeń "Kraina Drwęcy i Pasłęki"
14-105 Łukta, ul. Mazurska 30
tel./fax (+48) 0 89 647-52-50, 0 89 647-57-45
e-mail:leader@frrl.org.pl
http://www.leader.frrl.org.pl
 
  Projekt i wykonanie - Adam Antolak