Wyszukaj na stronie
 Atrakcje turystyczne LGD

Aktualne nabory

Strona główna » Konkursy » Aktualne nabory

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 26/2023

14.08.2023 r. godz. 14.00

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 26/2023

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 28.08.2023 r. do 11.09.2023 r., ostatniego dnia naboru tj. 11.09.2023 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których formularze wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • 4 000,00 zł– całkowita wartość grantu na przygotowanie oddolnej koncepcji SV w formie ryczałtu

 

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego)

Pomoc jest przyznawana w zakresie:

 • Opracowanie koncepcji Smart Village

 

V. Cele i wskaźniki projektu grantowego

Cele ogólne:

 • Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.

Wskaźnik produktu:

 • Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

 

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Ustawa z dnia 20 lutego 205 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.

– Wytyczne nr 11/2/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

 • Pozytywny wynik oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 

VIII. Limit dostępnych środków w naborze 8 000,00 euro (32 000,00 złotych po indykatywnym kursie 4 zł)

Maksymalna wysokość jednego projektu grantowego na rok wynosi 20 000,00 zł.

Całkowita wartość jednego grantu jest równa 4 000,00 zł.

Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 110 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

 

IX. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 15 marca 2024 r.

 X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: https://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 do 08 września 2023 r.

Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (089) 647 57 45, kom. 795 409 827, lub poprzez e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 25/2023

14.08.2023 r. godz. 14.00

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 25/2023

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 28.08.2023 r. do 11.09.2023 r. ostatniego dnia naboru tj. 11.09.2023 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w siedzibie biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

– Ustawa z dnia 20 lutego 205 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.

– Wytyczne nr 11/2/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności.

 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności, w tym z Programem;
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 

VII. Limit dostępnych środków w naborze 170 449,56 euro (681 798,24 złotych po indykatywnym kursie 4 zł)

 

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: https://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

 

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 do 8 września 2023 r. Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (089) 647 57 45, kom. 795 409 827, lub poprzez e- mail: leader@frrl.org.pl.

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 24/2023

28.07.2023 r. godz. 13.00

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

INFORMACJA O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 24/2023

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o zamiarze realizacji operacji własnej należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 11.08.2023 r. do 11.09.2023 r., ostatniego dnia naboru tj. 11.09.2023 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których formularze wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Formularz zamiaru realizacji operacji własnej należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o swobodzie działalności gospodarczej – Prawo przedsiębiorców,
 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100% w przypadku pozostałych podmiotów;

IV. Zakres tematyczny operacji własnej (zadania realizowane w ramach operacji własnej).

Pomoc jest przyznawana w zakresie: Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

V. Cele i wskaźniki operacji własnej:

Cel ogólny: Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.

Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR – 1 sztuka

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty – 10 osób.

VI. Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Zakup gadżetów promocyjnych
 • Zorganizowanie wyjazdu studyjnego mającego na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz utworzenie sieci kontaktów z LGD z terenu województwa łódzkiego w zakresie współpracy na rzecz promocji lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

VII. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w spawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020;

– Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z późn. zm.;

– Wytyczne nr 11/2/2022 z dnia 22 czerwca 2022 r. w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 2014-2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

VIII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 IX. Limit dostępnych środków w naborze:

25 000,00 euro (100 000,00 złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi 25 000,00 euro (100 000,00 złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 25 000,00 euro (100 000,00 złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

 

X. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja operacji własnej: od dnia podpisania umowy o realizacji operacji własnej do 15 czerwca 2024 roku.

 XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: https://www.leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

XII. Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o zasadach składania formularza o zamiarze realizacji operacji własnej udzielane będą w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz mailowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 do 08 września 2023 r. Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (089) 647 57 45, kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 23/2022

22.04.2022 r., godz. 10:52

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

22.04.2022 r., godz. 10:52

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 23/2022

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 09.05.2022 r. do 23.05.2022  r., ostatniego dnia naboru tj. 23.05.2022 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w siedzibie biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • 50 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 80 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 100 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020;

 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności, w tym z Programem;
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9 oraz 14.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VII. Limit dostępnych środków w naborze – 290 128,78 euro (1 160 515,12 złotych po indykatywnym kursie 4 zł)

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy, dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 do 18 maja 2022 r. Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (89) 647 57 45, kom. 795 409 827, lub poprzez e- mail: leader@frrl.org.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 22/2022

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 22/2022

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00 w terminie od 09.05.2022 r. do 23.05.2022 r. ostatniego dnia naboru tj. 23.05.2022 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w siedzibie biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki.

Wnioski o przyznanie pomocy wraz z załącznikami są składane w formie papierowej w dwóch egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej (na płycie CD lub innym nośniku), na formularzu udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.;
 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności, w tym z Programem;
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze – 367 508,12 euro (1 470 032,48 złotych po indykatywnym kursie 4 zł)

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o przyznanie pomocy, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o przyznaniu pomocy dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz za pośrednictwem e-mail, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 do 18 maja 2022 r. Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (089) 647 57 45, kom. 795 409 827, lub poprzez e- mail: leader@frrl.org.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 21/2021

08.04.2021 r., godz. 14.50

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

08.04.2021 r., godz. 14.50

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 21/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 26.04.2021 r. do 17.05.2021  r., ostatniego dnia naboru tj. 17.05.2021 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawcy  zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mogą za pośrednictwem poczty internetowej złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: leader@frrl.org.pl. Decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę poczty e-mail Stowarzyszenia.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • 50 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 80 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 100 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9 oraz 14.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VII. Limit dostępnych środków w naborze – 296 204,52 euro (1 184 818,08 złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz mailowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 do 12 maja 2021 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub poprzez e-mail: leader@frrl.org.pl.

X. Dodatkowe obostrzenia sanitarne związane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 • Złożenie dokumentów
  w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w siedzibie LGD należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki i koniecznością oczekiwania na zewnątrz budynku.
 • Potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałemw przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 20/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 20/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 26.04.2021 r. do 17.05.2021  r., ostatniego dnia naboru tj. 17.05.2021 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawcy  zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mogą za pośrednictwem poczty internetowej złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: leader@frrl.org.pl. Decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę poczty e-mail Stowarzyszenia.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 100% kosztów kwalifikowanych– w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych).

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:

– tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9 i 16.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze – 75 000,00 euro (300 000,00 złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz mailowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 do 12 maja 2021 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub poprzez e-mail: leader@frrl.org.pl.

X. Dodatkowe obostrzenia sanitarne związane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 • Złożenie dokumentów
  w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w siedzibie LGD należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki i koniecznością oczekiwania na zewnątrz budynku.
 • Potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałemw przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 19/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 19/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 26.04.2021 r. do 17.05.2021 r., ostatniego dnia naboru tj. 17.05.2021 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których formularze wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wniosek o powierzenie grantu należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawcy  zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mogą za pośrednictwem poczty internetowej złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: leader@frrl.org.pl. Decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę poczty e-mail Stowarzyszenia.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • do 100% kosztów kwalifikowanych– poziom dofinansowania jednego grantu, dla podmiotów niebędących JST
 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych poziom dofinansowania jednego grantu w przypadku jednostki sektora finansów publicznych

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego)

Pomoc jest przyznawana w zakresie:

 • Analizy i opracowania dotyczące rozwoju turystyki na obszarze LGD
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 • Rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną

V. Cele i wskaźniki projektu grantowego

Cele ogólne:

 • Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania.

Wskaźnik produktu:

 • Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
 • Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

 Wskaźnik rezultatu:

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VIII. Limit dostępnych środków w naborze – 62 061,02 euro (248 244,08 złotych po indykatywnym kursie 4 zł)

Maksymalna wysokość jednego projektu grantowego na rok wynosi 250 000,00 zł, z zastrzeżeniem że wartość wyłonionych w ramach naboru grantów realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach naboru.

Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł.

Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

 IX.   Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 15 marca 2022 r.

 X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 do 12 maja 2021 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub poprzez e-mail: leader@frrl.org.pl.

XII. Dodatkowe obostrzenia sanitarne związane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 • Złożenie dokumentów
  w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w siedzibie LGD należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki i koniecznością oczekiwania na zewnątrz budynku.
 • Potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałemw przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 18/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 18/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 26.04.2021 r. do 17.05.2021 r., ostatniego dnia naboru tj. 17.05.2021 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawcy  zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mogą za pośrednictwem poczty internetowej złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: leader@frrl.org.pl. Decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę poczty e-mail Stowarzyszenia.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych);
 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

 IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie:

 • Ochrona i zabezpieczenie obiektów zabytkowych,
 • Zachowanie niematerialnego dziedzictwa historycznego obszaru LSR.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VII. Limit dostępnych środków w naborze – 88 660,77 euro (354 643,08 złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz mailowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 do 12 maja 2021 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub poprzez e-mail: leader@frrl.org.pl.

X. Dodatkowe obostrzenia sanitarne związane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 • Złożenie dokumentów
  w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w siedzibie LGD należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki i koniecznością oczekiwania na zewnątrz budynku.
 • Potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałemw przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 17/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania formularzu zamiaru realizacji operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 17/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania formularzu zamiaru realizacji operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

 I. Termin składania wniosków:

Wnioski o zamiarze realizacji operacji własnej należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 26.04.2021 r. do 26.05.2021 r., ostatniego dnia naboru tj. 26.05.2021 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których formularze wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Formularz zamiaru realizacji operacji własnej należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawcy  zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mogą za pośrednictwem poczty internetowej złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: leader@frrl.org.pl. Decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę poczty e-mail Stowarzyszenia.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • do 100% LGD jako wnioskodawca operacji własnej

IV. Zakres tematyczny operacji własnej (zadania realizowane w ramach operacji własnej).

Pomoc jest przyznawana w zakresie: Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

V. Cele i wskaźniki operacji własnej:

Cel ogólny: Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.

 • Wskaźnik produktu: Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR
 • Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.

VI. Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Zorganizowanie Gry Nocnej wraz z poczęstunkiem;
 • Zorganizowanie wyjazdu studyjnego mającego na celu wymianę wiedzy i doświadczeń oraz utworzenie sieci kontaktów z LGD z terenu województwa podlaskiego w zakresie współpracy na rzecz promocji lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

VII. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VIII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 IX. Limit dostępnych środków w naborze:

12 500,00 euro (50 000,00  złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi 12 500,00 euro (50 000,00  złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 12 500,00 euro (50 000,00  złotych po indykatywnym kursie 4 zł).

 X. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja operacji własnej: od dnia podpisania umowy o realizacji operacji własnej do 15 grudnia 2021 roku.

 XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 XII. Dodatkowe informacje

Szczegółowe informacje o zasadach składania formularza o zamiarze realizacji operacji własnej udzielane będą w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz mailowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00- 15.00 do 20 maja 2021 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

XIII. Dodatkowe obostrzenia sanitarne związane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 • Złożenie dokumentów
  w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w siedzibie LGD należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki i koniecznością oczekiwania na zewnątrz budynku.
 • Potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałemw przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 16/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 16/2021

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną, bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 26.04.2021 r. do 17.05.2021 r. ostatniego dnia naboru tj. 17.05.2021 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawcy  zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mogą za pośrednictwem poczty internetowej złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: leader@frrl.org.pl. Decyduje data i godzina wpływu wniosku na skrzynkę poczty e-mail Stowarzyszenia.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Pozytywny wynik oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VII. Limit dostępnych środków w naborze – 50 000,00 euro (200 000,00 złotych po indykatywnym kursie 4 zł)

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone będzie przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, telefonicznie oraz mailowo, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 15.00 do 12 maja 2021 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa osobistego należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

X. Dodatkowe obostrzenia sanitarne związane zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 • Złożenie dokumentów
  w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy bezpośrednio w siedzibie LGD należy dokonać telefonicznej rezerwacji terminu wizyty. Niezastosowanie się do tego zalecenia będzie skutkowało przejściem na koniec kolejki i koniecznością oczekiwania na zewnątrz budynku.
 • Potwierdzanie kopii dokumentów za zgodność z oryginałemw przypadku gdy z przepisów wynika obowiązek dołączenia do wniosku o przyznanie pomocy, wniosku o płatność, wniosku o wstąpienie do toczącego się postępowania lub wniosku o wypłatę płatności dokumentów w formie kopii:1) potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez pracownika lokalnej grupy działania, o której mowa w przepisach o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności, podmiotu wdrażającego lub podmiotu, który wydał dokument, lub upoważnionego pracownika Agencji albo2) poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem– podczas stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego na podstawie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 lub stanu nadzwyczajnego wprowadzonego w związku z zakażeniami tym wirusem do tych wniosków można dołączyć kopie tych dokumentów bez wymaganego potwierdzenia lub poświadczenia za zgodność z oryginałem. Podstawa prawna: Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach niektórych działań i poddziałań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 15/2020

24.06.2020 r., godz. 12:40

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

24.06.2020 r., godz. 12:40

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 15/2020
Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 08.07.2020 r. do 29.07.2020 r., ostatniego dnia naboru tj. 29.07.2020 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Grantobiorcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski można złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

W związku z istniejącym stanem zagrożenia epidemicznego na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej Wnioskodawcy  zgodnie z art. 53 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, mogą za pośrednictwem poczty internetowej złożyć podpisany wniosek wraz z załącznikami na adres e-mail: leader@frrl.org.pl Liczy się data dostarczenia e-mail w ostatnim dniu składania wniosków, tj. 29.07.2020 r. do godz. 12.00.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego).

Pomoc jest przyznawana w zakresie:

 • Tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych
 • Oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z jego promocją
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 • Rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną

V. Cele i wskaźniki projektu grantowego:

Cele ogólne:

 • Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
 • Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.
 • Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Wskaźniki rezultatu:

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
 • Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VIII. Limit dostępnych środków w naborze – 250 000,00 złotych.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu.

Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł.

Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

 IX.   Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 31 lipca 2021 roku.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, umowa o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do 24 lipca 2020 r. Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (089) 647 57 45, kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 14/2020

06.04.2020 r., godz. 13.40

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

06.04.2020 r., godz. 13.40

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 14/2020

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 I. Termin składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, bądź listownie do siedziby Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 20.04.2020 r. do 11.05.2020 r., ostatniego dnia naboru tj. 11.05.2020 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Grantobiorcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego).

Pomoc jest przyznawana w zakresie:

 • Tworzenie edukacyjnych centrów ekologicznych i przyrodniczych
 • Oznaczanie i inwentaryzacja cennego dziedzictwa kulturowego i historycznego wraz z jego promocją
 • Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej
 • Rozwój obiektów stanowiących ogólnodostępną infrastrukturę społeczną lub kulturalną

 V. Cele i wskaźniki projektu grantowego:

Cele ogólne:

 • Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.
 • Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania.

Wskaźniki produktu:

 • Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
 • Liczba zabytków poddanych pracom konserwatorskim lub restauratorskim w wyniku wsparcia otrzymanego w ramach realizacji strategii.
 • Liczba operacji obejmujących wyposażenie podmiotów działających w sferze kultury.

Wskaźniki rezultatu:

 • Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.
 • Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VIII. Limit dostępnych środków w naborze – 250 000,00 złotych.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu.

Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł.

Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

IX.   Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 15 czerwca 2021 roku.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, umowa o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do 08 maja 2020 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel.: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 13/2019

27.06.2019 r. godz. 8.54

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

27.06.2019 r. godz. 8.54

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 13/2019

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 11.07.2019 r. do 29.07.2019  r., ostatniego dnia naboru tj. 29.07.2019 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych);
 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:

– tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; – pobierz

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. – pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9 i 16.

VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; – pobierz
 • Biznesplan (inkubator) ; – pobierz
 • Biznesplan- tabele pomocnicze (inkubator); – pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu; – pobierz
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa; – pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa; – pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; –pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; – pobierz
 • Załącznik (zestawienie rzeczowo – finansowe); – pobierz
 • Załącznik (wykaz działek); –pobierz
 • Załącznik (kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych); – pobierz
 • Załącznik (kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r.); – pobierz
 • Załącznik (informacja monitorująca z realizacji biznesplanu Informacja po realizacji operacji);  –pobierz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu; – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu; –pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu  / Informacji po realizacji operacji;  – pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; – pobierz
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki; – pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; – pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem; – pobierz
 • Klauzule informacyjne i zgody do poddziałania 19.2 do wniosku o przyznanie pomocy; – pobierz
 • Klauzule informacyjne do karty wkładu rzeczowego w ramach poddziałania 19.2. – pobierz

VII. Limit dostępnych środków w naborze – 300 000,00 złotych.

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 12/2019

27.06.2019 r. godz. 8.30

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

27.06.2019 r. godz. 8.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 12/2019

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 11.07.2019 r. do 29.07.2019  r., ostatniego dnia naboru tj. 29.07.2019 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • 50 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 80 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 100 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej; podnoszenie kompetencji zawodowych osób zamieszkujących obszar LGD w powiązaniu z działaniami nastawionymi na rozwój przedsiębiorczości lub tworzenia oraz funkcjonowania inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; – pobierz

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. – pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9 oraz 14.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 •  Wniosek o przyznanie pomocy; – pobierz
 •  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; – pobierz
 •  Biznesplan; –pobierz
 •  Biznesplan – tabele pomocnicze; –pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu;  –pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; – pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; –pobierz
 • Załącznik do umowy – wykaz działek ewidencyjnych; – pobierz
 • Załącznik do umowy – Informacja monitorująca z realizacji Biznesplanu / Informacja po realizacji operacji – pobierz
 • Załącznik do umowy – Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu sprawozdania z realizacji Biznesplanu; – pobierz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu formularza informacji monitorującej z realizacji Biznesplanu / Informacji po realizacji operacji;- pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; – pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; – pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; – pobierz
 • Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki; –pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; – pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem; – pobierz
 • Klauzule informacyjne i zgody do poddziałania 19.2 do wniosku o przyznanie pomocy; – pobierz
 • Klauzule informacyjne do karty wkładu rzeczowego w ramach poddziałania 19.2. –pobierz

VII. Limit dostępnych środków w naborze – 640 000,00 złotych.

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ NR 11/2018

22.10.2018 r. godz. 13.46

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

22.10.2018 r. godz. 13.46

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW O ZAMIARZE REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ
NR 11/2018

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o zamiarze realizacji operacji własnej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020- pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takich operacji.

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o zamiarze realizacji operacji własnej należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 22.10.2018 r. do 21.11.2018 r., ostatniego dnia naboru tj. 21.11.2018 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których formularze wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Formularz zamiaru realizacji operacji własnej należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • 100% LGD jako wnioskodawca operacji własnej

IV. Zakres tematyczny operacji własnej (zadania realizowane w ramach operacji własnej).

Pomoc jest przyznawana w zakresie: Organizacja imprez rekreacyjnych i sportowych związanych z promocją lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych.

V. Cele i wskaźniki operacji własnej:

Cel ogólny: Wykorzystanie potencjału przyrodniczego, kulturowego i historycznego dla zachowania tożsamości obszaru, promocji i rozwoju lokalnego.

Wskaźniki produktu: 1) Liczba podmiotów działających w sferze kultury, które otrzymały wsparcie w ramach realizacji LSR.

2) Liczba operacji ukierunkowanych na innowacje.

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób odwiedzających zabytki i obiekty.

VI. Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Zorganizowanie IV Smakowitego Produktu Lokalnego wraz z wydaniem albumu kulinarnego,
 • Zorganizowanie jednodniowego wyprawy Nordic Walking wraz z poczęstunkiem,
 • Promocja lokalnych walorów przyrodniczych i kulturalnych poprzez zakup i rozdystrybuowanie gadżetów.

VII. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

VIII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

IX. Limit dostępnych środków w naborze – 50 000,00 złotych.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi 50 000,00 zł.

Wsparcie jest udzielane w formie refundacji poniesionych kosztów w wysokości do 50 000,00 zł.

X.   Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja operacji własnej: od dnia podpisania umowy o realizacji operacji własnej do 15 grudnia 2019 roku.

XI. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne dokumenty do zgłoszenia zamiaru realizacji operacji własnej dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

XII. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania formularza o zamiarze realizacji operacji własnej udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do 21 listopada 2018 r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 10/2018

22.10.2018 r. godz. 13.04

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

22.10.2018 r. godz. 13.04

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 10/2018

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 I. Termin składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 05.11.2018 r. do 23.11.2018 r., ostatniego dnia naboru tj. 23.11.2018 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Grantobiorcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego).

Pomoc jest przyznawana w zakresie: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej

V. Cele i wskaźniki projektu grantowego:

Cel ogólny: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania.

Wskaźnik produktu: Liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

Wskaźnik rezultatu: Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020;

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020.

 • Pozytywny wynik  oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji, w tym z Programem.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

VIII. Limit dostępnych środków w naborze – 250 000,00 złotych.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu.

Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł.

Limit na jednego Grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

IX.   Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 15 grudnia 2019 roku.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, umowa o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do 21 listopada 2018r.
Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel: (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827, lub e-mail: leader@frrl.org.pl.

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 9/2017

13.11.2017 r. , godz. 8.41

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

13.11.2017 r. , godz. 8.41

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NR 9/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków o powierzenie grantów w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

 I. Termin składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski o powierzenie grantów należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 27.11.2017 r. do 20.12.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 20.12.2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Grantobiorcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków o powierzenie grantów:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

Refundacja poniesionych wydatków.

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

IV. Zakres tematyczny projektu grantowego (zadania realizowane w ramach projektu grantowego).

Pomoc jest przyznawana w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

V. Cele i wskaźniki projektu grantowego:

Cel ogólny: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w zakresie urządzeń i infrastruktury zaspokajającej potrzeby pierwszego rzędu oraz tworzących komfort zamieszkania.

wskaźnik produktu – liczba nowych lub zmodernizowanych obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

Wskaźnik rezultatu – wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej.

VI. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020  (Dz. U. z 2015 poz. 1570 z poźn. zm.); pobierz

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Grant, aby mógł otrzymać dofinansowanie musi pozytywnie przejść procedurę oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem.
 • Grant, aby mógł otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

VII. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o powierzenie grantu; pobierz
 • Umowa o powierzenie grantu; pobierz
 • Sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu); pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny grantobiorców wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta wyboru i oceny grantobiorców; pobierz
 • Karta oceny wstępnej grantu wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz
 • Procedura wyboru i oceny grantobiorców wraz z opisem sposobu rozliczania grantów, monitoringu i kontroli. pobierz

VIII. Limit dostępnych środków w naborze – 250 000,00 złotych.

Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach projektu grantowego nie może przekroczyć 20% limitu środków w ramach konkursu.

Całkowita wartość jednego grantu nie może być wyższa niż 50 000,00 zł oraz niższa niż 5 000,00 zł.

Limit na jednego grantobiorcę wynosi 100 000,00 zł dofinansowania (w całym okresie programowania).

IX. Ramy czasowe, w których możliwa będzie realizacja przez Grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego:

od dnia podpisania umowy o powierzenie grantu do 15 grudnia 2018 roku.

X. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru wniosków o powierzenie grantów przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o powierzenie grantu, umowa o powierzenie grantu, sprawozdanie końcowe z udzielenia grantu (rozliczenie grantu) dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 XI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków o powierzenie grantów udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki.

Doradztwo prowadzone jest przez pracowników biura LGD Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki osobiście w siedzibie biura, wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu terminu doradztwa, od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 do 18 grudnia 2017 r.

Uzgodnienia terminu doradztwa należy dokonać telefonicznie pod numerem tel./fax (089) 647 57 45,
kom. 795 409 827 lub e-mail: leader@frrl.org.pl

ogłoszenie o naborze 9 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 5/2017

17.08.2017 r., godz. 14.30

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

17.08.2017 r., godz. 14.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 5/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • 50 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 80 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 100 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020 – pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium
  1, 4, 9 oraz 14.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 •  Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 •  Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 •  Biznesplan; pobierz
 •  Biznesplan – tabele pomocnicze; pobierz
 •  Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu; pobierz
 •  Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 •  Załącznik wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 •  Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej; pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze – 590 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 5 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

17.08.2017 r., godz. 14.30

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

                                                                                                                                                                                                          17.08.2017 r., godz. 14.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NR 6/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych).

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie rozwoju przedsiębiorczości na obszarze wiejskim objętym strategią rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność poprzez:

 • rozwijanie działalności gospodarczej,
 • tworzenie lub rozwój inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 28 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9 i 16.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 • Biznesplan; pobierz
 • Biznesplan- tabele pomocnicze; pobierz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu; pobierz
 • Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstw; pobierz
 • Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości  przedsiębiorstwa; pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Narzędzia pomocnicze: Wyliczenie momentu bazowego; pobierz
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze – 1 050 000,00 złotych.

VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 6 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 7/2017

18.08.2017 r., godz. 9.10

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

18.08.2017 r., godz. 9.10

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 7/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

 Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych);
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

– Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020;) pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze – 1 098 041,28 złotych, w tym dla:

– jednostek samorządu terytorialnego 750 000,00 złotych

– pozostałych podmiotów 348 041,28 złotych

W przypadku niewykorzystania limitu przez jst pozostałe środki mogą być wykorzystane przez inne podmioty.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 7 2017

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2017

18.08.2017 r., godz. 9.15

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

18.08.2017 r., godz. 9.15

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 8/2017

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 04.09.2017 r. do 22.09.2017 r., ostatniego dnia naboru tj. 22 09. 2017 r. wnioski przyjmowane będą do godziny 12.00. Decyduje data i godzina wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów;
 • 300 000 zł – maksymalna kwota wsparcia dla jednego beneficjenta (n/d jednostki sektora finansów publicznych);
 • 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;

 IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: zachowanie dziedzictwa lokalnego.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa:

– Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020; pobierz

–  Lokalna Strategia Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014 – 2020. pobierz

 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 • Wniosek o przyznanie pomocy; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy; pobierz
 • Formularz umowy o przyznaniu pomocy; pobierz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji; pobierz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych; pobierz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych; pobierz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020); pobierz
 • Formularz wniosku o płatność; pobierz
 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność; pobierz
 • Kryteria wyboru i oceny operacji w ramach LSR i operacji własnych wraz z procedurą ustalania lub zmiany kryteriów Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki; pobierz
 • Karta oceny wstępnej wniosku wraz z weryfikacją zgodności operacji z Programem. pobierz

 VII. Limit dostępnych środków w naborze – 200 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Wszystkie niezbędne do wyboru operacji przez LGD dokumenty, w tym: LSR, formularz wniosku o udzielenie wsparcia, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia dostępne są na stronie internetowej Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

ogłoszenie o naborze 8 2017

Nabory nieaktualne

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 1/2016

6 października 2016 r., godz. 8.30

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

6 października 2016 r., godz. 8.30

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW

NR 1/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • 50 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą;
 • 80 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • 100 000 zł w postaci „premii” – w przypadku osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i należących do jednej z grup defaworyzowanych bądź zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: podejmowania działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 36 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10 oraz 14.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze  – 500 000,00 złotych.

  VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki, ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

 Dodatkowe dokumenty:

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 2/2016

6 października 2016 r., godz. 9.00

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

6 października 2016 r., godz. 9.00

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 2/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • Do 50% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;
 • do 60% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;
 • do 70% kosztów kwalifikowanych – w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług turystycznych (okołopobytowych) lub produktów/usług opartych o lokalne zasoby i zobowiązujących się do zatrudnienia osób/osoby z grup defaworyzowanych;

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: rozwijanie działalności gospodarczej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 36 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10 oraz 16.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze  – 2 000 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dodatkowe dokumenty:

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 3/2016

6 października 2016 r., godz. 9.15

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

6 października 2016 r., godz. 9.15

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 3/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborzej – 2 300 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

 Dodatkowe dokumenty :

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 4/2016

6 października 2016 r., godz. 9.30

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

6 października 2016 r., godz. 9.30

 

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW
NR 4/2016

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki informuje o możliwości składania wniosków w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy należy złożyć osobiście, przez pełnomocnika lub osobę upoważnioną w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00, w terminie od 24.10.2016 r. do 18.11.2016 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

 II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki,  ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Formy wsparcia zawarte w Lokalnej Strategii Rozwoju Krainy Drwęcy i Pasłęki na lata 2014-2020:

 • do 63,63% kosztów kwalifikowanych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 100 % kosztów kwalifikowanych – w przypadku pozostałych podmiotów.

IV. Zakres tematyczny operacji:

Pomoc jest przyznawana na operacje w zakresie: budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

 V. Warunki udzielenia wsparcia oraz kryteria wyboru:

 • Szczegółowe warunki udzielenia wsparcia określa Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z póź. zm.
 • Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 32 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 1, 4, 9, 10.

 VI. Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru:

 VII. Limit dostępnych środków w naborze  – 300 000,00 złotych.

 VIII. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie internetowej Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki: http://leader.frrl.org.pl/aktualne-nabory/ oraz w Biurze Stowarzyszenia Kraina Drwęcy i Pasłęki ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 IX. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Stowarzyszenia Krainy Drwęcy i Pasłęki – tel./fax (089) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl w godzinach od 7.00 do 15.00.

Dodatkowe dokumenty:


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę