Wyszukaj na stronie
 Atrakcje turystyczne LGD

Zapraszamy do zapoznania się z oferą

Strona główna » Aktualności » Zapraszamy do zapoznania się z oferą

Związek Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
z siedzibą w Łukcie

ogłasza konkurs na stanowisko pracy:

Referent ds. monitoringu, ewaluacji i sprawozdawczości

 

Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie,
  2. Dobra znajomość obszaru LSR,
  3. Wykształcenie min. średnie (pożądane wyższe),
  4. Niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
  5. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
  6. Nieposzlakowana opinia.

 

Wymagania pożądane:

1. Znajomość problematyki Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów   Wiejskich oraz funkcjonowania LGD,

2. Roczny staż pracy na podobnym stanowisku,

3. Znajomość dokumentów programowych: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie działań dotyczących LGD:

a) Oś 3 – podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz odnowa i rozwój wsi,

b) Oś 4 – LEADER,

4. Umiejętność tworzenia dokumentów aplikacyjnych i sprawozdawczych w zakresie realizacji projektów.

5. Umiejętność obsługi komputera, znajomość pakietu MS Office,

6. Prawo jazdy kat. „B”,

7. Wskazana znajomość zasad tworzenia, aktualizacji i ewaluacji dokumentów strategicznych,

8. Wskazana znajomość przynajmniej jednego języka roboczego UE (angielski, niemiecki, francuski) w stopniu komunikatywnym.

 

KANDYDAT NA WYBRANE STANOWISKO MUSI SPEŁNIĆ WYMAGANIA NIEZBĘDNE.

 


Zakres wykonywanych zadań:

1. Monitoring i aktualizacja LSR,

2. Ewaluacja LSR,

3. Sporządzanie sprawozdań w ramach LSR,

4. Bieżący monitoring i ewaluacja. poszczególnych projektów realizowanych
w ramach działania 413,

5. Realizacja innych zadań zleconych przez Prezesa Zarządu.

 

Dokumenty:

1. Kwestionariusz osobowy, cv, list motywacyjny,

2. Kserokopia dowodu osobistego oraz prawa jazdy (jeśli kandydat posiada),

3. Kserokopia dyplomu ukończonych szkół lub/i uczelni,

4. Oświadczenie kandydata o niekaralności,

5. Zaświadczenie lekarskie  potwierdzające zdolność do wykonywania zawodu na danym stanowisku,

6. Dokumenty potwierdzające wiedzę z zakresu EFRROW, PROW 2007-2013 (Oś III i IV),

7. Dokumenty potwierdzające staż pracy,

8. Inne dokumenty mające wpływ na decyzję Zarządu Związku.

 

Kwestionariusz osobowy do pobrania na stronie: leader.frrl.org.pl

Oferty spełniające kryteria formalne zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu rekrutacji (rozmowa kwalifikacyjna). O wynikach naboru wybrani kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Ostateczne wyniki rekrutacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej.
Telefon kontaktowy –  89 647 57 45

Termin składania ofert: do 18 sierpnia 2014 roku do godz. 15.00

Miejsce: biuro Związku, 14-105 Łukta, ul. Mazurska 30

 

Do pobrania:
kwestionariusz osobowy


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę