Wyszukaj na stronie
 Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki

Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Strona główna » Archiwum konkursów » Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej
Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej

Konkursy na operację w ramach „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” ogłaszane będą raz w roku. Operacja może być realizowana w jednym lub dwóch etapach. Zakończenie i złożenie wniosku o płatność ostateczną musi nastąpić w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy, w przypadku jednego etapu lub 3 lat, w przypadku dwóch etapów, lecz nie później niż do 30 czerwca 2015 roku. Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 50% tych kosztów. Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 100 000 zł na jednego beneficjenta, z tym że w jednym roku można złożyć jeden wniosek o przyznanie pomocy.

 

AKTUALNE NABORY

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 ( w ramach dodatkowych zadań) na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” (nabór nr DZ/2013/R)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie od 03.06.2013 r. do 20.06.2013 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta. 

III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” – 300 000,00 złotych.

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 25 punktów oraz spełniać minimum punktowe w kryterium
3.2, 3.4, 3.5. 

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (89) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

Wniosek o przyznanie pomocy

Instrukcja wypełniania Wopp

Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja_ wypełniania_ E P O

Oswiadczenie_do_oceny

Kryteria_wyboru

Instrukcja_do_oświadczenia_do_oceny

Oswiadczenie_ de_ minimis

Wykaz_dzialalnosci_wspieranych_w_ramach_dzialania_311_

Wzor_ gwarancji_ bankowej

Oswiadczenie_ wspołwłaściciela_nieruchomosci

PARP-Informacje udostępniane przez podmiot ubiegający się o pomoc

——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Samorząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego informuje o możliwości składania wniosków za pośrednictwem Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”
w ramach działania „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 na operacje, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania  „RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ” (nabór nr III/2012/R)

I. Termin składania wniosków:

Wnioski o przyznanie pomocy można złożyć osobiście w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 w terminie od 08.10.2012 r. do 26.10.2012 r. Decyduje data wpływu wniosku do Biura LGD. Wnioskodawcy, których wnioski wpłyną po wyznaczonym terminie zostaną poinformowani o odmowie rozpatrzenia wniosku.

II. Miejsce składania wniosków:

Wnioski należy złożyć w Biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”,
ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta.

 III. Miejsce udostępnienia dokumentacji konkursowej:

Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z instrukcjami, wykaz dokumentów i wzory formularzy niezbędnych do wyboru operacji przez LGD oraz kryteria wyboru operacji znajdują się na stronach internetowych:

– Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki”: leader.frrl.org.pl,

– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego: www.sporol.warmia.mazury.pl,

– Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa: www.arimr.gov.pl,

oraz w biurze Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” ul. Mazurska 30, 14-105 Łukta
i w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Emilii Plater 1.

IV. Limit dostępnych środków w naborze w zakresie „Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej” – 457 068,00 złotych.

V. Minimalne wymagania, których spełnienie jest niezbędne do wyboru projektu przez LGD:

Operacja, aby mogła otrzymać dofinansowanie musi uzyskać min. 22 punkty oraz spełniać minimum punktowe w kryterium 3.4, 3.5.

VI. Dodatkowe informacje.

Szczegółowe informacje o zasadach składania wniosków udzielane są w siedzibie Biura Związku Stowarzyszeń „Kraina Drwęcy i Pasłęki” – tel./fax (89) 647 57 45, e-mail: leader@frrl.org.pl.

Dokumenty do pobrania:

wykaz_dzialalnosci_wspieranych_w_ramach_dzialania_311_

WoPP_413_311 (1)

RwKDN_oswiadczenie_do_oceny_Kraina_DiP 

RwDN_kryteria_wyboru_Kraina_DiP 

Oswiadczenie wlasciciela lub wspolwlasciciela nieruchomosci 2012

oswiadczenie o otrzymanej pomocy de minimis 2012

Materiał pomocniczy ułatwiający wypełnienie formularza o pomoc de minimis

_413_311_Ekonomiczny Plan Operacji

Instrukcja wypełniania Wniosku o przyznanie pomocy 2012

Instrukcja wypełniania Ekonomicznego Planu Operacji 2012

Cel

Różnicowanie działalności rolniczej w kierunku podejmowania lub rozwijania przez rolników, domowników i małżonków rolników, działalności nierolniczej lub związanej z rolnictwem, co wpłynie na tworzenie pozarolniczych źródeł dochodów, promocję zatrudnienia poza rolnictwem na obszarach wiejskich.

Zakres działania

Pomocy udziela się z tytułu podjęcia lub rozwoju działalności w zakresie:

 1. usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa;
 2. usług dla ludności;
 3. sprzedaży hurtowej i detalicznej;
 4. rzemiosła lub rękodzielnictwa;
 5. robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych;
 6. usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem;
 7. usług transportowych;
 8. usług komunalnych;
 9. przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych;
 10. magazynowania lub przechowywania towarów;
 11. wytwarzania produktów energetycznych z biomasy;
 12. rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Beneficjent

Osoba fizyczna ubezpieczona na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik

Pomoc może być przyznana, jeżeli:

 1. operacja jest uzasadniona pod względem ekonomicznym;
 2. operacja spełnia wymagania wynikające z obowiązujących przepisów prawa, które mają zastosowanie do tej operacji;
 3. działalność, której dotyczy operacja, zarejestrowana jest w miejscowości należącej do:
  • gminy wiejskiej, albo
  • gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców, albo
  • gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców;
 4. inwestycje związane z budową, remontem, wyposażeniem, zagospodarowaniem nieruchomości objętych operacją, dotyczą nieruchomości położonych w miejscowościach o których mowa w pkt 3;
 5. operacja wiąże się z możliwością zatrudnienia w ramach podjętej albo rozwijanej działalności nierolniczej;
 6. gospodarstwo rolne, w którym pracuje beneficjent było objęte, w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku, płatnościami bezpośrednimi.

Wyniki konkursu w ramach działania „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

W dniu 25-26.06.2013 r. odbyło się posiedzenie Rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności rolniczej ”.

Do pobrania:

lista-wniosków-niewybranych-DZ-2013-R1

lista-wybranych-DZ-2013-R1

lista-zgodnych-z-LSR-DZ-2013-R1

Ze względu na możliwość odwołania się przez Beneficjentów lista wniosków wybranych do dofinansowania może ulec zmianie. Zaktualizowana lista wniosków zamieszczona zostanie w terminie do 5 dni od dnia, w którym upływa możliwość odwołania.

Jest możliwość odwołania się od wyników oceny poprzez złożenie w Biurze LGD pisemnego odwołania w terminie 7 dni od dnia otrzymania powiadomienia. W biurze LGD można pobrać osobiście kserokopie kart oceny wniosków. Ewentualne odwołanie musi być merytorycznie uzasadnione do oceny Rady; nie można odwoływać się  do nowych okoliczności, zdarzeń, sytuacji a jedynie opierać się na treści zawartej we wniosku i oświadczeniu.

————————————————————————————————————————————————————————–

NABÓR NA RÓŻNICOWANIE W KIERUNKU DZIAŁALNOŚCI NIEROLNICZEJ ZAKOŃCZONY

Dnia 2O.06. 2013r.  zakończył się konkurs Różnicowanie w kierunku działalności nierolnicze. Wpłynęły 6 wniosków.

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 25-27 czerwiec 2013 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 03.07 na stronie internetowej.

lista-przyjetych-DZ 2013 R(1)

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

W dniu 26 listopada został zakończony nabór wniosków na konkurs Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej tj. III/2012/R.

Wpłynęło 8 wniosków na łączną kwotę 666 224,00 zł  natomiast limit zabezpieczonych środków finansowych wynosił  457 068,00 złotych.

Posiedzenie Rady przewidywane  jest w terminie 5-7 listopad 2012 r. na którym odbędzie się  ocena  złożonych wniosków. Wyniki oceny wniosków zostaną umieszczone najpóźniej do 9 listopada na stronie internetowej.

Poniżej znajduje się lista przyjętych wniosków.

Do pobrania:

lista-przyjetych-III-2012-R

W dniu 5-7.11.2012 r. odbyło się posiedzenie rady, na którym została dokonana ocena wniosków w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”

Do  pobrania:

lista wniosków zgodnych z LSR-III-2012-R

lista wniosków niezgodnych z LSR-III-2012-R

lista wniosków wybranych-III-2012-R

lista wniosków niewybranych-III-2012-R

W dniu 26.11.2012 r. odbyło się  posiedzenie rady, na którym została dokonana ponowna ocena wniosków (z odwołania)
w ramach działania ”Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”.

Informuję, że lista rankingowa nie uległa zmianie.


Zobacz również
Wątki z tej kategorii

Skontaktuj się z nami

Potrzebujesz pomocy? Jesteśmy do Twojej dyspozycji

Stowarzyszenie Kraina Drwęcy i Pasłęki
ul. Mazurska 30
14-105 Łukta

tel./fax: 89 647 57 45
kom.: 795 409 827, kom.: 728 426 896
e-mail: leader@frrl.org.pl

Biuro czynne: poniedziałek – piątek w godzinach 7.00 – 15.00

Kontakt
Gminy w LGD
Zapoznaj się z gminami w naszym stowarzyszeniu
Eyropejski Fundusz Rolny
Wyjście
Przewiń na górę